باشگاه کسب و کار ایران

هر زمان که کلمه ی باشگاه به گوشمان میخورد در ذهن خود تصویری از افراد در حال کار کردن با وزنه به ذهنمان خطور می کند.باشگاه کسب و کار کایزن هم از این قائده مستثنی نیست با این تفاوت که افراد به جای ساختن عضلات خود و بهتر کردن شرایط بدنی خود،مشغول به ساختن عضلات کسب و کار و پیشرفت شرایط خود هستند.وزنه ی داخل باشگاه های ورزشی جای خود را به شبکه ای گسترده از افراد مختلف با توانایی های گوناگون که مورد نیاز هر کسب و کاری می باشد، داده است.ما در این باشگاه به دنبال چیزی فراتر از پول هستیم و آن چیز شبکه و قدرت شبکه سازی می باشد.با توجه به سیاست ها و خط مشی مجموعه مبنی بر توسعه زیر ساخت های خدماتی با تمرکز بر توانمند سازی و تجاری سازی خدمات 

مشاوره های تخصصی کسب و کار

تجاری سازی و مارکتینگ ایده ها و محصولات

شبکه سازی و گسترش بازار

توانمند سازی و آموزش های مداوم